Yogalessen

Beginnersgroep.

De ervaring heeft ons geleerd dat de beginnersgroep een heel belangrijke groep is, zoniet de allerbelangrijkste. Hier worden de fundamenten gelegd van alle latere vormen van Yoga praktijk.

Deze fundamenten zijn zo belangrijk omdat ze leiden tot “een zich rekenschap geven van” een aantal ervaringen die tot op heden niet mogelijk waren. Bv. :

- Zich niet bewust zijn van de eigen manier van ademen. En dus zich niet bewust zijn van zijn eigen verkeerde manier van ademen. Dit leidt tot veel onheil voor ons gestel want ademen is niet alleen 'leven', ademen blijft ook 'de draad' die we moeten blijven vasthouden tot het einde .
- Leven in een voortdurende toestand van spanning, en zich toch niet bewust zijn van al die spanning. Doorjagen, zich kapot werken. Onmogelijk even stil te staan bij “zichzelf ”.
- Niet goed in zijn lichaam zijn, vooral veel te veel in het hoofd dat “denkt” dat alle problemen via het verstand kunnen opgelost worden.
- Niet geaard zijn, betekent geen contact met Moeder Aarde, wankelend of zweverig.

Dit brengt mee : onheilzame gevolgen voor alle lichaamsfuncties. Ook op de psychische functies, bv. de Ik-funktie die vruchteloos poogt de baas te blijven maar moet vaststellen dat emoties in volle hevigheid toeslaan.
Een slechte relatie met het eigen lichaam betekent een slechte relatie met dat van de anderen. Het lichaam is onderworpen aan het “ Ik” en zijn "denken" en komt in opstand door zich slecht te voelen en uiteindelijk ziek te worden..

Zo stellen we vast dat belangrijke bronnen van informatie over onze “ware” toestand voor ons verborgen zijn.

Wat zullen we dan leren in de beginnersgroep?

- De ervaring opdoen van het leren voelen wat er allemaal in ons eigenste binnenste omgaat en dat totaal anders is dan dat van het “Ik”, van het denken en zijn gepieker. De overwegende invloed van het denken, van de steeds maar doorrazende innerlijke dialoog in ons hoofd, zullen we in onze lessen trachten om te buigen in:“Ik legde me neer op mijn yogamatje, liet het toe me te laten gaan, stelde me open voor de ervaring, voor het nu”.

- En … “Ik voelde opeens hoe moe ik wel was, hoe gespannen mijn hoofd, kaakgewrichten, ogen die branden van het altijd maar willen opvangen van alle prikkels in de buitenwereld. Een gevoel van uitputting bezegelt de strijd.”

In deze groep is de plaats die aan ontspanning gegeven wordt dan ook uitermate belangrijk, al vanaf het binnenkomen. Méér zwijgen, de impact van de dag loslaten, openstaan voor wat er hier en nu gebeurt : rustig gaan liggen op zijn matje. Die ontspanning zal stilaan opgebouwd worden door specifieke ademhalingen, dan “kriyâ’s”, dit zijn eenvoudige bewegingen. Aandacht leren richten op de ademhaling en de bewegingen vanaf van binnen, weg van de buitenwereld.

Aan het einde van de les gaan we navoelen wat er dan in ons innerste binnenste gebeurd is. Daardoor worden al deze oefeningen pas yoga: “thuis komen binnen bij onszelf”, in een omgeving waar niemand ons kwaad wil en alle aspecten van onszelf in harmonie verenigd.

Dit is een gans programma voor een “iets zoekende yogi" op de eerste trede van zijn nog onontgonnen spirituele mogelijkheden. Niet te verwonderen dat daar tijd in kruipt. Wanneer? Zie kalender voor plaats, data, uren en prijs.

Groep Matig-Gevorderden

Eens de doelstellingen van de beginnersgroep bevredigend bereikt zijn en u dit voor uzelf ook begint op te merken, is het ogenblik aangebroken om iets “méér” op te nemen. Nu is de tijd daar om van dat begeleid “speuren” over te gaan naar het zichzélf leren aandacht geven aan de ademhaling. De aandacht alléén bij de ademhaling en nergens anders.
Dit gebeurt in 2 fasen :
1. Niets dan het volgen van de adem, in verschillende houdingen.
2. Het leren richten van de adem naar de plaats waar de houding op inwerkt. (bv. de maag,..)
Dan wordt de ademhaling pas “prânâyâma”. Letterlijk wil dit zeggen: “het aandacht geven aan en het richten van de adem”. We zijn vol aandacht voor dit proces en de verschillende manieren waarop dit in de Hatha Yoga wordt aangereikt. Alweer om er iets mee te doen in het voordeel van onze lichamelijke en psychische gezondheid.

De eenvoudige bewegingen van de beginnersgroep gaan nu geleid worden in de typische “yoga-âsana’s”, onbeweeglijke lichaamshoudingen die door hun talrijke verscheidenheid de levensenergie “prâna” naar alle belangrijke plaatsen in ons lichaam voeren. Aandacht en ademhaling komen hier overal bij te pas en het leren te willen stil blijven in âsana, ogen gesloten, niet kijken naar wat de anderen doen. Alles gebeurt nu heel traag en ook de ademhaling verstilt en we worden zelf helemaal stil. Zo trachten we helemaal naarbinnen te gaan zodat de âsana een soort mini-meditatie wordt..

Heel belangrijk is daarna het “navoelen”. Weer eens “een zich rekenschap geven van ” (awareness) dat er iets belangrijks gebeurd is met ons lichaam, in onze geest. Dat we in ons lichaam nu iets voelen, nu pas ontdekken : prâna, de steeds in beweging zijnde levensenergie. We ontdekken die energie geleidelijk meer en meer en leren ze rond te geleiden. In onze geest komt meer stilte. Allemaal dingen waarbij het verstand niet, mag tussen komen. Wel de wil om het te leren doen. Leren volgen van de leidende stem in de achtergrond.

Dit werken aan onszelf, ten gunste van onszelf maar ook ten gunste van de omgeving, de kinderen, de partner, waarvoor meer luisterbereidheid en geduld kan opgebracht worden, voor alle mensen die rechtstreeks met de “kwaliteit” van onze aanwezigheid geconfronteerd worden.
Wanneer?
Zie kalender voor plaats, data, uren en prijs.

Groep Gevorderden

Voor de gevorderden moet er niet meer zo heel veel gezegd worden. Zij zijn er ondertussen achter gekomen naar wat ze zochten en komen dit waardevol instrument dat hun Hatha-Yoga-praktijk geworden is stilletjes verder uitbouwen, uitdiepen. Zij wagen zich aan een iets meer gevorderde houding of âsana, een moeilijkere prânâyâma en houden niet op met te leren naar binnen gaan om te voelen wat er daar groeit. Ze komen tot “Pratyâhâra”, dwz “heel het zintuiglijk beleven wordt nu naar binnen verplaatst”. Geen buitenwereld meer met opjagende prikkels, alleen dit rustig ademend bij zichzelf zijn. En voor alle groepen geldt, de docent kent de valkuilen en is steeds wakend en subtiel bij u. Wanneer? Zie kalender voor plaats, data, uren en prijs.

Speciale doelgroepen : (in het Instituut, Ringlaan, 4) :


1. Groep zachte yoga

Deze groep is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, klachten, een zwakkere fysieke toestand… Het is hier mogelijk om het wat rustig aan te kunnen doen. Maar de docent(e) zal er nochtans over waken dat het groeipotentieel dat in ieder aanwezig is, ook af en toe aangesproken wordt in de lessenreeks die hij/zij speciaal voor u opbouwt. Wanneer? Zie kalender voor plaats, data, uren en prijs.

2. Groep Senioren

Niets is moeilijker in onze tijd iets zinnigs te vertellen over yoga en ouder worden. Ouderdom, nog ouder worden en alles dat wat minder goed kan gaan… Toch wordt dit allemaal doodgezwegen. Het streefdoel is vaak geworden er zo jong en aantrekkelijk mogelijk uit te zien en zich ook zo te gedragen : “alsof”. Yoga wil het échte naar boven halen en hetzelfde doel bereiken maar dan aangevuld met meer wijsheid en zelfkennis van binnenuit, die op deze leeftijd gewacht hebben om hun werk te doen.

Sommige senioren volgen al 30 jaar of meer trouw hun Hathayogales, zij hebben zich door alle groepen heen gevlochten en blijven zich nu thuis voelen in hun eigen yogagroep.
Maar in deze groep kunnen ook beginners terecht. Zij weten van Hathayoga en Yoga nog niets. Zij moeten nog door alle stadia heen, beginnend bij de eerste fundamenten. Maar er is allereerst de docente die hier weet mee om te gaan en er zijn de hogergenoemde gevorderden die gekozen hebben het wat gemakkelijker aan te doen. Er heerst een gemoedelijk vertrouwen. En de voortrekkers doen hun subtiel werk, onopvallend, in alle bescheidenheid. Dit wordt even subtiel gevoeld door de nieuwelingen die zich al heel gauw thuis en opgetrokken voelen. En de docent(e) zorgt ervoor dat al de fundamenten van deHathayoga goed aan bod komen. Wanneer? Zie kalender voor plaats, data, uren en prijs.

3. Groep yoga psychosomatisch, stress, pijn.

We hebben een nieuwe groep gecreëerd in de zekerheid dat we met yoga verlichting zullen kunnen brengen in wat een mens kan treffen. De onbegrepen pijn, die hij in zich meedraagt, of ze nu moreel- psychisch, fysiek-lichamelijk of spiritueel als “zielenleed” haar oorsprong vindt. Deze pijn is goed verstopt in het hele wezen, als het ware niet te vatten, omdat pijn het begrip van de mens verwart en zo degene die lijdt in het isolement drijft. Ieder mens heeft wel ooit een normale pijnervaring gehad van korte duur, maar de voortdurende pijn getuigt van een beschadiging. De pijn die ziekte geworden is, is gewoonlijk het gevolg van een vroege ontregeling in het waarnemingssysteem van de pijn. Pijn is iets individueels, zoals droefheid, angst of welk negatief gevoel ook. Op zijn best kan de persoon erover vertellen in een gebrekkige taal die zijn échte pijn niet vertaalt.
Nu wat stress betreft: een te hoog stressniveau is op het moment zelf nog geen pijn, maar als de persoon verder gaat met zich uit te putten gaat deze stress zich voegen bij een reeds bestaande stresspijn van lang geleden, onbewust geworden, en aanleiding gevend tot de zogenaamde pijnziekten of psychosomatische ziekten. Deze hebben zich met de tijd in het lichaam als pijn en verkramping vastgezet. Er is dus een verband tussen pijn en stress.
Hoe kunnen wij daar met yoga aan verhelpen? Ten eerste, in alle zachtheid en rust werken met alle elementen van yoga om meer “klaarheid” te scheppen. Klaarheid betekent licht doen schijnen op iets wat tevoren onbekend en duister was. Een belangrijk principe dat geldt in yoga is het volgende : het bewustzijn dat “klaarheid” moet scheppen volgt altijd de aandacht en de aandacht kan met de wil gericht worden op de ademhaling. De ademhaling wordt dan het instrument dat we altijd ter beschikking hebben.
Als we deze drie : bewustzijn, aandacht en ademhaling samenbrengen is dat een begin van “klaarheid” scheppen. Bv. een pijnlijk aangespannen spier gaat haar koppige vasthoudendheid lossen als we de samenbundeling van deze drie er kunnen naartoe brengen om de hardnekkige weerstand te lossen en het leven weer toe te laten. Dit is een heel geleidelijk proces dat we zullen leren gebruiken en leren voelen in deze groep. Geen negatieve, passieve aanvaarding dus maar een geleidelijke verandering in het waarnemingssysteem van de pijn, bewustwording van de stress met geleidelijke vermindering van de stressgevoeligheid. Wanneer? Vrijdag van 18u30 tot 19u30 in het Instituut. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk

Groep Meditatie

Het is vanzelfsprekend dat al dit voorbereidend en aangehouden werk over de jaren verspreid, eens tot meditatie zal leiden : het verzegelen van de toestand van Pratyâhâra in een correcte zithouding, met aangepaste adem en andere technieken. Dit aan zichzelf rust toekennen zal stilaan toelaten een andere dimensie te gaan verkennen. Wie en wat is daar van binnen aan ‘t werk?

1. De meditatie gaat door in de leszaal van het Instituut, Ringlaan 4 te Zolder. (Witte deur naast de apotheek) Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

2. De volle maan wereldmeditatie volgens de Himâlayatraditie. In alle werelddelen zitten duizenden mensen tesamen te mediteren gelijktijdig met Swâmî Veda Bhâratî die deze meditatie leidt.

Belangrijke boodschap voor alle groepen. !!!

Het is belangrijk te weten dat het "heel regelmatig" aanwezig zijn nodig is om positieve veranderingen in uzelf teweeg te brengen.

Overzicht
Home