Know Yourself 
--------------------

 

 

"The simple method to enlightenment
is to first know yourself."
--------
"De eenvoudigste methode om tot verlichting te komen
is allereerst jezelf te kennen"
--------
"There is only one real book
to study and learn from—
the greatest of all books—
and that is the very manuscript
that you, yourself, are."
--------
"Er is slechts een echt boek
om uit te studeren en te leren
-het grootste van alle boeken-
en dat is precies het zelfgeschreven boek
dat jij, jezelf bent."
--------
"Above all else, remember this one thing:
It is easy to meet that Infinity within you—
to attain that awareness,
you just have to be silent and quiet."
--------
"Meer dan aan al het andere, denk aan dit:
Het is gemakkelijk die Oneindigheid in jezelf te ontmoeten,
om het inzicht te bereiken
moet je alleen maar stil en rustig zijn."
--------
"The best and deepest of the teachings
is not communicated through 
books, speech or actions,
but through silence.
That special teaching is understood
only when you are silent."
--------
"De allerbeste en diepste van alle leringen
worden niet door boeken,
woorden of handelingen doorgegeven
maar door de stilte
Die speciale lering kan alleen
begrepen worden als je stil bent."
--------
"I am telling you to face this reality:
the path to enlightenment and unfoldment
is not really so austere, abstruse, or difficult—
it’s actually very easy.
The easiest way to make progress
is just to “know thyself”—
to accept and understand
yourself on all levels."
--------
"Ik zeg je deze werkelijkheid te willen onder ogen zien,
het pad dat naar verlichting voert, naar ontvouwing
is niet zo gestreng, zo duister en moeilijk-
het is integendeel heel gemakkelijk.
De simpelste weg om vooruitgang te boeken
is juist maar "jezelf te kennen"
jezelf te aanvaarden en te begrijpen
op alle niveau's."
--------
"There have been many scholarly 
commentaries on the Yoga Sutras, 
but all the commentaries miss something 
very practical. Such commentaries 
can only satisfy the intellect, but 
do not actually help you beyond that: 
'yogash chitta vritti nirodha'—
yoga is the control 
of the 'modifications' of the mind. 
Nirodha means control; 
there is no other English word for it. 
Control doesn't mean suppression, 
but channeling or regulating."
--------
"Er zijn veel geleerde commentaren
op de Yoga Sutra's
maar aan alle commentaren ontbreekt iets
praktisch. Zulke commentaren
verblijden alleen het intellect, maar
helpen je niet echt bij dat:
'yoga chîtta vritti nirodha'-
yoga is het in bedwang houden
van de 'veranderingen' in het mentaal
Nirodha wil zeggen: controle;
er is geen ander woord voor
maar controle wil niet zeggen onderdrukking,
maar op een lijn brengen en afstemmen."
--------
"All sadhanas (spiritual practices), 
techniques, and disciplines are actually 
means to train the mind. 
And the foremost part of the training
is to make the mind aware that 
Reality lies beyond itself."
--------
"Alle Sâdhana's, spirituele praktijken,
technieken en disciplines zijn uiteindelijk
maar middelen om het mentaal te trainen,
En het eerste deel van de training,
is het mentaal, het inzicht bij te brengen dat de
Werkelijkheid boven en buiten zichzelf ligt."
--------
"Meditate, meditate, meditate. 
That's my message to you. 
I am only a man messenger, 
a child of the Himalayan sages. 
I don't claim any more than that. 
I speak the wisdom 
which was sprinkled on me 
in my childhood." 
--------
"Mediteer, mediteer, mediteer!
Het is mijn boodschap aan jullie.
Ik ben maar een mens die gezonden is,
een kind van de Wijzen van de Himâlaya's.
Ik maak geen aanspraak op méér.
Ik spreek de wijsheid
die over mij uitgesprenkeld werd
in mijn kinderjaren."
--------
"I want you to be happy. 
But remember this: 
happiness is never borrowed, 
never bought, never earned; 
it's already within you. 
If you want to be happy 
go inside, deep down, 
in the inner chamber of your being 
and there you'll find 
happiness lies in a state of silence. 
Learn to practice that everyday."
--------
"Ik wil dat jullie gelukkig zijn.
Maar vergeet niet dat:
er geen borg staat op geluk,
dat het noch te koop is, noch verdiend kan worden;
het is er immers al vanbinnenin je.
Als je gelukkig wilt worden
ga dan diep binnenin in jezelf, diep naar onder
in de binnenste kamer van je wezen
en daar zal je geluk vinden
in een toestand van rust.
Leer dat te doen elke dag."
--------

There was once a swami who used to
teach students every day.
One of the students listened attentively
and heard the swami speaking about vairagya,
the philosophy of non-attachment,
and the student took off for a forest dwelling
and there, he was enlightened.

After dwelling there for twelve years,
he wondered what had happened
and what had been the fate of his friends,
with whom he used to learn.

So he returned to that place, and
everyone was still sitting there exactly like before,
and the swami was still lecturing.
What a waste of time!

The point is that 
you don’t need much external information;
you already have true knowledge within.
You need to learn how to 
apply the knowledge that you have.
--------

Er was eens een swâmi die
zijn leerlingen alle dagen onderricht gaf.
Een van de leerlingen luisterde aandachtig
en hoorde de swâmi spreken over vairâgya,
de leer van het niet-gehecht zijn,
en de leerling was ermee weg het woud in
en daar, werd hij verlicht.

Toen hij daar 12 jaar gezeten had,
vroeg hij zich af wat er gebeurd was
en hoe het met zijn vrienden zou gaan,
waarmee hij vroeger onderricht werd.

En zo ging hij terug naar die plaats
en iedereen zat daar precies zo als vroeger
en de swâmi was nog altijd aan het lesgeven
Wat een verlies van tijd!

Feit is dat
je geen uitleg van buitenuit nodig hebt;
je hebt de ware kennis in je.
Wat je moet leren is
die kennis te gebruiken die je hebt.

 

--------

You are taught: 
“Be good, be nice, be gentle, be loving.”
You have all been taught that,
but you should learn
to practice, understand, 
and to apply that knowledge to yourself.

You need to understand how you function,
and the process that results in your actions.

Swâmi Râma

Er werd je geleerd:
"Wees goed, braaf, wees lief, beminnelijk"
Dat hebben jullie allemaal geleerd,
maar je zoudt moeten leren
op jezelf die kennis
toe te passen en te begrijpen.

Je moet leren begrijpen hoe alles in je werkt,
en hoe dit proces zich vertaalt in je handelingen.

Swâmi Râma

 

 

Home