STUDIEPROGRAMMA


PROGRAMMA SCHOOLJAAR 2019-2020
Dit jaar verleggen we ons interessegebied naar een heel andere visie en veel oudere beschaving : de Vedische beschaving die zich al gedurende vele eeuwen vanuit haar eigen aanleg ontwikkeld had en een grote cultuur heeft voortgebracht. Deze nieuwe cultuur heeft een enorm erfgoed dat in de Veda, het Weten,de Heilige Kennis, werd neergelegd. Van de Veda, zegt men, “heilige en eeuwige woorden of klanken zoals zij voor eeuwig en altijd gehoord worden door de Rishi’s of de Grote Wijzen”. Deze manier van doorgeven vanuit de Transcendentie noemt men Shruti, dat wat gehoord is geworden, en daarna door de Brahmanen van geslacht op geslacht mondeling is doorgegeven. Dat doorgeven noemt men de Smriti of de Traditie “dat wat herinnerd wordt”.
Want in de Vedische periode bestond er nog geen schrift, wel een volkstaal, het Vedisch. Toen het Vedisch al lang niet meer de volkstaal was, werd door een opeenvolgende reeks grote grammatici met enorme begaafdheden voor alles wat de taal en haar inhouden betreft, voor het oude Vedisch, een kunstmatig gevormd geschrift, taal en grammatica gecreëerd vanuit het Pali de toenmalige volkstaal, en vanuit de vroegere vedische mondelinge Overlevering. Hieruit ontstond het Sanskriet waarop we later in dit jaar nog uitvoeriger zullen terug komen.

Nu zullen we de Veda bestuderen, de 4 verzamelingen of Samhîta’s, zo bv. de Rigveda met haar talloze hymnen, meest gewijd aan Indra, hoofdzakelijk een oorlogsgod, maar ook nog aan talloze andere goden, tezamen genoemd, de Vedische Goden. Daardoor krijgen wij een inzicht in het reilen en zeilen van een nog redelijk jong volk, de manier waarop ze leefden en de goden aan wie zij offerden. Hun offers werden door de priesterkaste uitgevoerd en via Agni, de god van het vuur naar de goden gebracht. We zien ook nog enkele Brâhmana’s en Âranyaka’s, een inzicht in de wetten van Manu die aan de verschillende geledingen van de maatschappij de voorschriften voor correct gedrag, dicteerden. Van daaruit trachten we een inzicht te verwerven in de typisch Indische maatschappijstructuur zoals ze ons uit deze bronnen tegemoet komt en doorheen de eeuwen heen praktisch onveranderd is gebleven.

Vervolgens zullen we ons wijden aan de situering en de studie van enkele grote Upanishaden. Deze hadden een brede invloed op de cultuur en op verschillende culturen, zelfs tot in onze moderne tijden toe. Al wat we tot op heden besproken hebben behoort nog tot de Veda in bredere zin en daarmee ook tot de Shruti, wat door de grote Rishi’s en de Wijzen in de oudste tijden en tot nu toe, veel veel vroeger dan de Westerse geleerden dit dateerden, gehoord is geworden en wordt beschouwd als komende rechtstreeks vanuit de Transcendentie.

Tijdens deze lessen zullen we ook het chanten van Mantra’s leren want mantra’s zijn net als mediteren bedoelt om je aandacht te richten, om volledig in het nu aanwezig te zijn. Het is een vorm van “actieve” meditatie die de deur opent naar een hoger bewustzijn. Ook het luisteren naar mantra’s heeft dit effect. Het gebruik van specifieke mantra’s stelt ons mentaal in staat om zich te bevrijden van oude patronen die ons afhouden van onze ware natuur.

Dan gaan we het hebben over de zeven Chakra’s. Deze behoren tot het Boeddhistisch, Hindoeïstisch en Tantrisch erfgoed en vorig jaar hebben we dikwijls beklemtoond dat deze drie tradities, gedurende de eeuwen zich vaak zeer vijandig t.o.v elkaar hebben opgesteld maar waarin de ongeveer 500 jaar oude Himâlaya Traditie ons een goed huidig inzicht aanreikte : oorspronkelijke vijandigheden veranderden in meer welwillendheid dan ooit tevoren geweest was.

Chakra’s zijn centra van fijnstoffelijke energie die ons grofstoffelijk lichaam doordringen. De chakra’s verdelen en transformeren de energie van Shakti Kundalinî. Zij zijn ook de energetische wervelcentra, gelegen daar waar het psychische en het fysieke lichaam samenkomen, en zich in elkaar doordringen. Vandaar het grote therapeutische belang van het werken met chakra’s in de hatha yogapraktijk en verschillende vormen van meditatie. Wij zullen trachten inzicht te krijgen in deze wondere energiecentra.

In al de hoger besproken onderwerpen zijn we telkens in aanraking gekomen met de taal waarin ze neergelegd werden : het Sanskriet. Het Sanskriet is wat voor ons het Latijn is. Tot op heden wordt het Sanskriet in India gebruikt als cultuurtaal, door de Brahmanen, de Pandits en sommige Geleerden aan de universiteit. Doch het Sanskriet is niet “zomaar” een taal, het is niet alleen de moeder van al onze Indo-Europese talen maar ook een speciale taal, het Devanâgarî (afkomstig van de goden), waarin alles kon uitgedrukt worden en waarvan de “wortels” telkens men die natrekt weer een dieper inzicht geven en iets meer onthullen. Wij zouden jullie daarvan iets willen doorgeven. Daarom zullen we trachten een nuttig inzicht te geven in deze taal : we leren het correct uitspreken van alle klanken in het alfabet, de beïnvloedingen van de ene lettergreepklank op de andere, de klemtoon, het scanderen.

Het volgende deel zal ons invoeren in een gans andere materie : onze westerse fysiologie. Dit jaar zal de fysiologie van de ademhaling onderricht worden. Enkele respiratoire aandoeningen die mede een inzicht geven in de mechanismen van de ademhaling. In het deel praktijk zullen we door middel van geschikte prânâyâma’s en kriyâ’s trachten de lijdende mens een beetje verzachting te brengen. Prânâyâma is een yogisch begrip en is in dit geval méér dan ademhaling. Het is bewust ingrijpen in de mechanismen van de ademhaling met het oog op verbetering van de gezondheid, en daardoor meer héél zijn.

Yoga en zwangerschap : Een kind ter wereld brengen is één van de grootste uitdagingen in het leven van een vrouw. Zij ondergaat heel wat veranderingen in deze periode, zowel op fysisch als psychisch vlak. Er komen vreemde sensaties zoals het gevoel haar eigen lichaam niet meer te herkennen zodat dit haar als vreemd en vijandig kan overkomen. Tijdens de zwangerschap kan de toekomstige moeder al beginnen te dromen van haar kind. Deze nieuwe staat van verandering kan heel wat emoties teweeg brengen gaande van vreugde tot onzekerheid, twijfel en andere niet noodzakelijk positieve emoties. Op het vlak van yoga kunnen we hieraan verhelpen door te werken met éénvoudige kriyâ’s, met eenvoudige ademhalingen, met âsana’s op het niveau van de zwangere, met speciale klanken, met kleine meditatieve oefeningen die de moeder tot rust brengen en heilzaam inwerken op moeder en kind. Wij trachten in deze studie zicht te krijgen op wat die veranderingen zijn en wat ze teweeg brengen, vanuit Âyurveda, de yogatherapie, de ontwikkeling gedurende de hele zwangerschap, vanuit psychologisch vlak en sommige wetenschappelijke benaderingen.

In het gedeelte praktijk en didactiek bestuderen we de zonnegroet en de torsies.

De zonnegroet is een opéénvolging van bewegingen, die in cyclusvorm verschillende malen herhaald worden links en rechts. De zonnegroet is bij uitstek een energetische oefening en brengt het hele spierstelsel op gang met daardoor uitwerking op het gehele lichaam. Met voorbereidende kriyâ's en âsana's bereiden we de moeilijkere passages in de zonnegroet voor.

De torsies werken in op de wervelkolomover haar gehele lengte : spieren, wervels, tussenwervelschijven, merg, zenuwen en beïnvloeden ook nog schouder-en bekkengordel. De torsies versterken de wervelkolom en versoepelen de rug. Torsie bewegingen maken je open en lang en dit geeft een intens gevoel van welzijn.

Sedert vorig jaar hebben we ook een nieuwe gewoonte genomen waarbij we de anatomie van het bewegingsstelsel en de bewegingsleer toepassen en in dit geval op de zonnegroet en de torsies. Dit maakt ons meer eigen met anatomie en doet het meer leven in onze praktijkervaring.

De leerlingen uit de 2 laatste jaren zullen ook weer proeflessen geven voor hun medestudenten en krijgen op deze manier ervaring en voeling met het “les geven” in een gestructureerd en vormend kader.

Hade De Nève
De oud-leerlingen, yogadocenten of elke persoon die zich aangesproken voelt kan bepaalde delen van ons programma volgen.
Informatie : tel 0495/54 55 47 – gianhade@skynet.be

 

Home