STUDIEREGLEMENT

 

Artikel 1  : Het Vormingsinstituut voor Yogadocenten is een door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België erkend Vormingsinstituut en is binnen de Federatie vertegenwoordigd in de persoon van haar directeur. De Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België onderschrijft de richtlijnen vervat in een Europees Basisprogramma opgesteld door de Europese Yoga Unie.

Artikel 2  : Het Vormingsinstituut voor Yogadocenten eerbiedigt de normen waaraan de vorming van yogadocenten volgens het vernieuwd Europees Basisprogramma moet voldoen :

Artikel 3  : Er zal de leerlingen gevraagd worden lid te worden van de Federatie met het oog op de homologatie van hun diploma, de aangeboden activiteiten en een waardevol yogatijdschrift. Dit vanaf het begin van hun opleiding.

Artikel 4  : De opleiding is gespreid over maximum 5 jaar en omvat minimum 550 lesuren. Aan het begin van elk schooljaar wordt het jaarprogramma aan de leerlingen meegedeeld. Het is echter mogelijk dat er in de loop van een schooljaar lichte wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht.

Artikel 5  : Per schooljaar zullen tussentijdse tentamens ingericht worden. Het eindexamen zal op de vastgestelde tijdstippen afgelegd worden tijdens het jaar volgend op de beëindiging van de opleiding. Dit examen bevat zowel een praktisch als een theoretisch gedeelte. Aan het einde van de studie zal door de cursist een eindwerk gemaakt worden met een thema gekozen uit de geziene stof in overleg en onder begeleiding van de equipe van de vorming.

Artikel 6  : Naast het verwerven van de praktische en theoretische kennis wordt van de leerlingen verwacht dat zij tijdens hun opleiding wekelijks één van de zaallessen en de meditatielessen gedurende de vijf jaar van het onderricht en ingericht door het Instituut, zouden volgen. Dit om in hun Hatha yogapraktijk en Meditatiepraktijk de subtiele transformaties die plaats grijpen in lichaam, psychisme en op spiritueel vlak in hun beleving te leren voelen, vatten en integreren als een geheel. Want er is géén Yoga zonder Meditatie!

Artikel 7  : Om tot de studie toegelaten te worden dient men houder te zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs en gedurende minstens twee jaar Hatha Yoga beoefend hebben onder leiding van een erkend yogadocent. Uitzonderlijk kunnen personen die hieraan niet voldoen, toch toegelaten worden mits een gesprek betreffende de vorming van de kandidaat, zijn/haar yogapraktijk en motivatie. Om een diploma van yogadocent te kunnen behalen moet men ingeschreven zijn als regelmatige leerling.

Artikel 8  : Als regelmatige leerling wordt beschouwd, de kandidaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, het volledige vormingsprogramma en zaallessen en meditatie volgt, regelmatig aanwezig is bij het onderricht, de vereiste examens en het eindwerk aflegt en hierin slaagt. De aanwezigheden worden gecontroleerd en bij onvoldoende aanwezigheid (83% norm EYU) wordt de kandidaat niet langer beschouwd als een regelmatige leerling.

Artikel 9  : Kandidaat-leerlingen kunnen uitzonderlijk voor een vak vrijstelling bekomen op voorwaarde dat de stof in een voorgaande vorming tot een erkend diploma heeft geleid. De directie oordeelt of het over dezelfde leerstof gaat en of vrijstelling kan worden verleend.

Artikel 10  : Om de inschrijving te bevestigen wordt de kandidaat-leerling een voorschot gevraagd van 100 Euro te storten op KBC  : 734-0292748-11 BIC: KREDBEBB IBAN: BE30 7340 2927 4811, ten laatste in augustus.

Namens het Vormingsinstituut,

De kandidaat-yogadocent bevestigt hierbij zijn inschrijving en verklaart kennis te hebben genomen van alle hoger opgesomde artikels

Datum, naam, voornaam, handtekening.

Home